Olika typer av MVP (minsta gångbara produkt) som hjälper dig att investera i rätt produkt

Använd minsta gångbara produkter (MVP) tidigt i produktutvecklingsprocessen och förkasta eller verifiera hypoteser utan att göra onödiga investeringar.
MVP-begreppet har en viktig roll att spela i hela produktutvecklingsprocessen från problemformulering till levererad lösning. Fördelen med att arbeta med minsta gångbara produkter tidigt i processen är att hypoteser kan förkastas utan att det krävs någon större eller någon som helst investering i att bygga produkten.

MVP, minimum viable product eller minsta gångbara produkt, är en term som förekommer på de flesta företag som arbetar med något slags utveckling vilket är ett resultat av det skifte från linjär, sekventiell till iterativ, inkrementell utveckling som har pågått under de senaste tjugo åren. Emellertid upplever jag att MVP-tänket ofta inskränks till just själva utvecklingsdelen av produktutveckling vilket antyder för mig att den agila transformationen inte har varit lika framgångsrik tvärfunktionellt eller ur ett bredare perspektiv, åtminstone inte på större eller mer traditionella företag.

Som jag ser det har MVP-begreppet en viktig roll att spela i hela utvecklingsprocessen från problemformulering till levererad lösning. Minsta gångbara produkter kan hjälpa oss att bättre förstå ett problem och huruvida problemet är värt att lösa såväl som huruvida en lösning tillfredsställer kunders förväntan. Fördelen med att arbeta med minsta gångbara produkter tidigt i processen är att hypoteser kan förkastas utan någon investering i utveckling över huvud taget.

Här nedan listar jag några olika typer av MVP som har relevans i olika faser av produktutvecklingsprocessen, från att det inte finns någon produkt alls till att det finns en lanserad och mogen produkt.

Smoke test

Smoke test i ett produktutvecklings- eller marknadsföringssammanhang är en metod för att avgöra om det finns tillräcklig efterfrågan för en given värdehypotes för att motivera en investering i att bygga produkten. Ett smoke test består av en beskrivning av produkten och något slags uppmaning till kunden att förmedla sitt intresse, t ex i form av en landningssida med en CTA om att prenumerera på nyhetsbrev eller förhandsboka. Kunden är inte medveten om att produkten inte existerar. Syftet är att utvärdera efterfrågan genom att mäta hur många eller hur stor andel av besökare som genom något slags åtagande uppvisar ett intresse för produkten som beskrivs.

Concierge MVP

Concierge MVP är en minsta gångbara produkt som innebär att kunder guidas genom lösningen på ett problem manuellt för att testa värdehypotesen för en produkt. En concierge MVP ersätter en teknisk lösning med människor; kunden är medveten om detta och interagerar med verkliga människor som utför aktiviteterna som krävs för att lösa problemet som produkten är tänkt att lösa. Syftet är att testa värdehypotesen för produkten och generera lösningsidéer.

Läs mer om concierge MVP: A Growth Marketer’s guide to “Smoke Tests”.

Wizard of Oz MVP

Precis som i fallet med Concierge MVP så ersätter Wizard of Oz MVP en teknisk lösning med människor och testar värdehypotesen för en produkt. Den väsentliga skillnaden mellan Concierge MVP och Wizard of Oz MVP ligger i användarupplevelsen eftersom användaren i det här fallet är omedveten: I ett Wizard of Oz-test så är användarupplevelsen en fullständig representation av och det levererade värdeförslaget nästan identiskt med den faktiska, tilltänkta produktens – men lösningen uppnås manuellt i bakgrunden utan att användaren är medveten om det. Syftet är att testa värdehypotesen för produkten och utvärdera lösningsidéer.

Läs mer om Wizard of Oz MVP:

Release 1.0 MVP

En release 1.0 MVP är den minsta versionen av den faktiska produkten som skapar verkligt värde för kunder. Det här värdet måste vara det värde som kunden ex hypothesi (i enlighet med värdehypotesen) är villig att betala för. Release 1.0 MVP är den produkt som innehåller precis tillräcklig funktionalitet för att tillåta oss att lansera eller sälja produkten till tidiga anammare (early adopters) och börja samla feedback. Syftet är att skapa lärdomar (”validerat lärande” i Lean startup-terminologi) från en verklig produkt utifrån verkliga kunder, med minimal arbetsinsats, så snabbt som möjligt. Det här är, i min erfarenhet, det slags MVP som näst efter MVF är den mest använda.

MVF (minsta gångbara funktionalitet)

När en produkt väl har lanserats så innebär MVF, minimum viable feature eller minsta gångbara funktionalitet, att vi skapar precis tillräckligt av en en ny funktionalitet för att testa användningen och användbarheten innan vi investerar i den fulla funktionaliteten. Syftet är att skapa lärdomar från en verklig funktionalitet utifrån verkliga kunder, med minimal arbetsinsats, så snabbt som möjligt. I webbutvecklingssammanhang kallas MVF ofta för MVP och är det slags MVP som används mest.

Läs mer om MVF: The Minimally Viable Feature Approach.

Leave a Reply